Ban Tổ Chức NTM 2019

Thành Phần Ban Tổ Chức NTM 2019: Trưởng Ban: Lm. Philiphê Nêri M. Đỗ Thanh Cao, CRM   Phó Nội Vụ: Lm. Phanxicô X. M. Đỗ Cao Tùng, CRM   Phó Ngoại Vụ: Ts....