Thánh Lễ An Táng – Cha Inhaxio Maria Nguyễn Hải Dương, CRM @ Hội Trường CTTĐVN, Carthage, MO
Nghi Thức Cầu Nguyện cho Cha Inhaxiô Maria Nguyễn Hải Dương, CRM. Viếng Xác. @ Hội Trường CTTĐVN, Carthage, MO
Thánh Lễ Cầu Hồn Cho Linh Mục Inhaxiô Maria Nguyễn Hải Dương, CRM – Tại Tu Viện Trung Tâm Tĩnh Tâm Thánh Gia, Fort Worth, TX

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*