Ngày cập nhật: 19/05/2019

Danh Sách Quý Linh Mục Tham Dự NTM

Số Tên Thánh Họ Tên Thuộc Địa Phận/ Dòng/ Tu Hội/ Tu Đoàn:
1 Phaolô Đặng Xuân Ba, s.P Dòng Tôi Tớ Đấng Bảo Trợ
2 Giuse Bùi Quang Tào Tổng Địa Phận Hà Nội, VN
3 Phaolô Đặng Xuân Ba, s.P Dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử
4 Giuse Ngô Văn Quảng Địa Phận Bắc Ninh, VN
5 M. Juliano Eymardo Thái Hoàng, O.Císt Dòng Cistercian Monastery of Our Lady of An Phuoc – Xuân Lộc
6 Joseph Nguyễn Văn Tịch Địa Phận Xuân Lộc, VN
7 Phêrô Nguyễn Văn Phong, S.D.D. Tu Đoàn Tổng Giáo Phận New Orleans
8 Phêrô Trần Mạnh Thiêm Địa Phận Phát Diệm, VN
9 Phêrô Nguyễn Thành Tài Địa Phận Orange, CA
10 Joseph Trương Diễn, C.Pp.S. Dòng Thừa Sai Máu Châu Báu
11 Giuse Cao Minh Triết Tổng Địa Phận Sàigòn, VN
12 John Hutta John Địa Phận Allentown, PA
13 Abraham Đoàn Địa Phận Allentown, PA
14 Phê rô Nguyễn Văn Thủy Dòng Đaminh, VN
15 Đaminh Nguyễn Văn Khang Địa Phận Bắc Ninh, VN
16 Đaminh Nguyễn Như Khuê Địa Phận Bắc Ninh, VN
17 Phêrô Đỗ Trọng Khải Địa Phận Thanh Hoá, VN
18 Giuse Ngô Văn Phương, O. Carm. Dòng Dòng Cát Minh
19 Giuse Ngô Văn Phương, O.Carm Dòng Dòng Cát Minh
20 John Nguyễn Tươi Địa Phận Syracuse, NY
21 Giuse Minh Hà Địa Phận Phan Thiết, VN

Danh Sách Quý Sơ Tham Dự NTM

Số Tên Thánh Họ Tên Thuộc Dòng/Tu đoàn/Tu Hội
1 Rosa Lâm Thị Quế Dòng Đaminh
2 Rose Trần Thị Hải C.S.J.B Dòng Sisters of St. John The Baptist
3 Maria Nguyễn Thị Hương Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum
4 Maria Như Thi Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum
5 Matta Phan Thị Tuyết Hồng Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum
6 Maria Trần Thị Trung Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum
7 Têrêsa Nguyễn Thị Ngọc Thủy Tổng Địa Phận Sài Gòn
8 Anna Đình Thị Thanh Lâm Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt
9 Therese Đinh Thị Thùy Linh Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt
10 Mary Nguyễn Thúy, LHC Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm
11 Maria Mai Đào, MTG Dòng Mến Thánh Giá Kiên Lao – Bùi Chu
12 Maria Tốt, MTG Dòng Mến Thánh Giá Kiên Lao – Bùi Chu
13 Cecilia Mai Tốt, MTG Dòng Mến Thánh Giá Kiên Lao – Bùi Chu
14 Rosa Hằng, MTG Dòng Mến Thánh Giá Kiên Lao – Bùi Chu
15 Maria Nguyễn Hoàng Thu Hoa Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt
16 Maria Nguyễn Thị An Hòa Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt
17 Maria Đaminh Ninh Phạm Thị Nguyệt Dòng Mân Côi Bùi Chu
18 Anna Trần Lệ Xuân Dòng Trinh Vương Sài Gòn
19 Maria Đỗ Thị Hồng Yến Dòng Trinh Vương Sài Gòn
20 Maria Phạm Thị Kim Hoa Dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc
21 Maria Phượng Uyên, FMOL Địa Phận Phanxicô – Missionaries of Our Lady
22 Mary Tran Kim Anh, O.P. Dòng Đaminh
23 Têrêsa Nguyễn Mai phương, OP Dòng Đaminh Oklahoma City
24 Matta Nguyễn Hoàng ,OP Dòng Đaminh Oklahoma City
25 Maria Hoàng Bích Lệ, OP Dòng Đaminh Oklahoma City
26 Maria Nguyễn Thủy Dòng Đaminh Oklahoma City
27 Maria Trương Thị Quý Dòng Đaminh Oklahoma City
28 Maria Trần Thị Phương Dòng Đaminh Bùi Chu
29 Imelda Đoàn Thị Ngọc Dòng Đaminh Bùi Chu
30 Maria Phêrô Tuần Đoàn Thị Thu Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Bùi Chu
31 Maria Trần Thị Thoa Dòng Đaminh Bùi Chu
32 Thêrêsa Trần Thi Uyên, F.M.A Dòng Salêdiêng
33 Agatha Trần Thúy Hằng, MTG Dòng Mến Thánh Gía Đà Lạt Miền Portland, OR
34 Anê  Nguyễn Ánh Dương, MTG Dòng Mến Thánh Gía Đà Lạt Miền Portland, OR
35 Maria Nguyen Sr. MariaTheresa Dòng Holy Spirit Missionary Sisters
36 Yustina Intan Sr. Yustina Dòng Holy Spirit Missionary Sisters
37 Maria Nguyễn Ngọc Anh Dòng Thừa Sai Hoa Kỳ
38 Marcellino Nguyễn Ngọc Dung OP Dòng Đaminh – Sisters of Peace
39 Maria Teresa Nguyễn Thị Khánh Linh Dòng Chúa Quan Phòng – Sài Gòn
40 Maria Cao Thị Hải Yến Dòng Chúa Quan Phòng – Sài Gòn
41 Maira Bùi Thị An Hòa Dòng Chúa Quan Phòng – Sài Gòn
42 Maria Bùi Thị An Hòa Dòng Chúa Quan Phòng – Sài Gòn
43 Mary Hoàng Tường Vi Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục
44 Têrêsa Thùy Trang Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục
45 Maria Nguyễn Thảo Trinh Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục
46 Raphael Tiết Minh Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục
47 Anna Hoàng Thị Chiên, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức
48 Catarina Nguyễn Thùy Huyền Trâm Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức
49 Anna Phạm Hồng Đức, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức
50 Anna Trần Thị Khâm, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức
51 Têrêsa Trần Thị Xuân, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức
52 Maria Lương Cúc Hoa, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức
53 Anna Hoàng Thị Chiên, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức
54 Anna Nguyễn Thị Nương, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức
55 Maria Nguyễn Bích Ngọc, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức
56 Maria Nguyễn Kim Tuyến, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức
57 Maria Nguyễn Bích Hồng, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức
58 Catarina Nguyễn Thùy Huyền Tram, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức
59 Anna Nguyễn Hồng Hoa, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức
60 Anna Phạm Hồng Đức, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức
61 Têrêsa Vương Bích Phượng, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức
62 Maria Hoàng Thuý Liễu, OP Dòng Đaminh Tam Hiệp
63 Maria Hồng Thủy Dòng Đaminh Rosa Lima

Danh Sách Quý Thầy Tham Dự NTM

Số Tên Thánh Họ Tên Thuộc Địa Phận/ Tu Đoàn/ Tụ Hội/ Dòng
1 Phêrô Trương Hồng Phúc, SVD Dòng Ngôi Lời
2 Gioan Baotixita Cao Tùng, SVD Dòng Ngôi Lời
3 Đa Minh Phong, SVD Dòng Ngôi Lời
4 Phêrô Nguyễn Quốc, SVD Dòng Ngôi Lời
5 Giuse Nguyễn Hà, SVD Dòng Ngôi Lời
6 Jude Emmanuel Quinto Jude Tổng Địa Phận Denver, CO
7 Jessie Quintanilla Jessie Tổng Địa Phận Denver, CO
8 Vincent Mary Carrasco Vincent Tổng Địa Phận Denver, CO
9 Collin Mary Brown Collin Tổng Địa Phận Denver, CO
10 Giuse Nguyễn Tuấn Anh Tổng Địa Phận Atlanta, GA
11 Phêro khoa Văn Sơn Dòng Biển Đức OSB
12 phêro khoa Văn Sơn Dòng Biển Đữ OSB
13 Vincentê Nguyễn Lê Thiên Minh Địa Phận Cleveland, OH
14 Giuse Hồ Việt Trường Địa Phận Cleveland, OH
15 Phanxicô Nguyễn Trí Thức Địa Phận Cleveland, OH
16 Giuse Nguyễn Địa Phận Thanh Hóa
17 Thaddeus Cabras Fred, OFM Cap. Dòng Capuchin Franciscans
18 Phêrô Đinh Trường, OFM Cap. Dòng Capuchin Franciscans
19 Giuse Nguyễn Truyền, OFM Cap. Dòng Capuchin Franciscans