sinhhoat501
sinhhoat502
sinhhoat503
sinhhoat504
sinhhoat505
sinhhoat506
sinhhoat507
sinhhoat508
sinhhoat509
sinhhoat510
sinhhoat511
sinhhoat512
sinhhoat513
sinhhoat514
sinhhoat515
sinhhoat516
sinhhoat517
sinhhoat518
sinhhoat519
sinhhoat520
sinhhoat521
sinhhoat522
sinhhoat523
sinhhoat524
sinhhoat525
sinhhoat526
sinhhoat527
sinhhoat528
sinhhoat529
sinhhoat530
sinhhoat531
sinhhoat532
sinhhoat533
sinhhoat534
sinhhoat535
sinhhoat536
sinhhoat537
sinhhoat538
sinhhoat539
sinhhoat540
sinhhoat541
sinhhoat542
sinhhoat543
sinhhoat544
sinhhoat545
sinhhoat546
sinhhoat547
sinhhoat548
sinhhoat549
sinhhoat550
sinhhoat551
sinhhoat552
sinhhoat553
sinhhoat554
sinhhoat555
sinhhoat556

Một Ý kiến, RSS

  • Thư Nguyễn (Canada)

    nói ngày:
    08/05/2017, lúc 6:08 am

    Thank you Tỉnh Dòng đã upload những hình ảnh sinh hơạt hàng ngày của ngày Đại Hội Thánh Mẫu (năm nay tôi không tham dự được, nhà thờ có tố chức đi bằng xe bus, và nhiều thân hữu khắp nơi trên thế giới có tham dự), rất hữu ích và sống động. Thân kính

Email của bạn sẽ không được tiết lộ. Các trường có dấu * là bắt buộc.

*