Theo Giáo Luật quy định [1], để gia nhập Dòng Đồng Công, các em cần phải có (HP #23-25):

  1. Chứng chỉ Rửa Tội và Thêm Sức
  2. Tình trạng tự do xin nhập Dòng [2].
  3. Giấy giới thiệu của cha xứ
  4. Giấy khám sức khỏe do bác sĩ chứng nhận trong vòng 3 tháng [3].

Ngoài những ngăn trở theo Giáo luật [4], Dòng Đồng Công không nhận những em đang vướng mắc những ngăn trở sau đây:

  1. Mắc nợ không thể trả được
  2. Phải chu cấp cho cha mẹ đang lâm cảnh cùng quẫn
  3. Mắc bệnh di truyền hay truyền nhiễm
  4. Quá kém trí, không biết đọc, biết viết
  5. Bị tàn tật
  6. Mắc bệnh nan trị

[1] (x. GL 641-645)
[2](x. GL 645,1)
[3] (x. GL 642)
[4](x. GL 643,2)