TU SĨ VÀ LỜI KHẤN DÒNG

HP. #36 – 1. Ba tháng trước khi mãn hạn tập, nếu hội đồng cố vấn của ngài chấp thuận, Bề trên cao cấp sẽ cho tập sinh biết là được nhận vào số tuyên khấn tạm[1]. Nếu tập sinh không được chấp nhận cho khấn, sẽ bị thải hồi. Nếu nghi ngờ tập sinh ấy chưa đủ điều kiện để khấn, Bề trên cao cấp với sự chấp thuận của Hội đồng Cố vấn của ngài, có thể kéo dài thời gian tập, nhưng không được quá sáu tháng[2].

2.  Người sắp tuyên khấn tạm ít là phải đủ mười tám tuổi[3].

3.  Bề trên cao cấp loan báo cho cộng đoàn danh sách những người được nhận vào khấn tạm.

4.  Với sự chấp thuận của Hội đồng Cố vấn, Bề trên cao cấp có thể cho tập sinh khấn lần đầu sớm hơn, nhưng không được quá mười lăm ngày[4].

HP. #37 –Trong Dòng Đồng Công, ba lời khấn thường quen – Khiết tịnh, Thanh bần và Tuân phục[5] – là những lời khấn công khai[6]; khấn tạm trước, khấn trọn sau.

HP. #38 – Ba tháng trước khi tuyên khấn, mỗi tập sinh phải gởi đến Bề trên cao cấp một đơn xin khấn tự tay, viết và ký. Những tài liệu này phải được lưu trữ vĩnh viễn trong văn khố của Dòng.

HP. #39 – 1. Lời khấn tạm trong ba năm đầu được tuyên lại hằng năm. Trong thời gian này, mỗi năm, một tháng trước khi khấn lại, với sự chấp thuận của Hội đồng Cố vấn của ngài, Bề trên cao cấp sẽ loan báo cho cộng đoàn danh sách những người được nhận vào khấn lại.

2.  Sau khi hết hạn ba năm đầu, Bề trên cao cấp với sự chấp thuận của Hội đồng Cố vấn của ngài, sẽ nhận những tu sĩ xứng đáng vào khấn tạm thời hạn ba năm liền.

HP. #40 – 1. Cuối thời gian khấn tạm sáu năm, nếu tu sĩ được sự chấp thuận của Hội đồng của ngài, Bề trên cao cấp sẽ nhận tu sĩ vào khấn trọn. Những tu sĩ ít xứng đáng khấn trọn, hoặc là có lý do hồ nghi chính đáng, Bề trên cao cấp với sự chấp thuận của Hội đồng của ngài sẽ cho khấn tạm lại, nhưng không quá ba năm[7].

2.  Vì lý do chính đáng, tu sĩ hạn thệ có thể tuyên khấn trọn đời trước hạn định, nhưng không được trước quá ba tháng[8].

3.  Ai không được sự chấp thuận của Hội đồng Cố vấn, khi hạn khấn tạm chấm dứt, sẽ không thuộc về Dòng nữa.

HP. #41 –Lễ khấn phải được cử hành trước cộng đồng Dòng và được khấn trong tay Bề trên cao cấp, hoặc vị đại diện. Mỗi tu sĩ khấn sẽ ký tên vào bản khấn và sổ khấn, cả vị nhận lời khấn và hai anh em chứng kiến cũng ký tên vào sổ khấn. Những tài liệu này được cẩn thận lưu giữ trong văn khố nhà dòng.

HP. #42 –Lời tuyên khấn sẽ đọc theo mẫu sau đây:

Con là ……………, vì vinh danhC húa, được thúc đẩy bởi lòng ham ước mạnh mẽ hiến toàn thân cho Chúa, và theo sát Đức Kitô hơn trong suốt cuộc đời con, trước sự hiện diện của các anh em con và trong tay Anh T… Tổng phục vụ Dòng Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc (hay anh Giám tỉnh Tỉnh Dòng …, hay Anh đại diện …) con xin tuyên khấn giữ trong (… năm, cho đến chết) đức Khiết tịnh, Thanh bần và Tuân phục theo Hiến Pháp Dòng Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc.

Với tất cả tâm hồn, con xin phó thác chính mình con cho gia đình Hội Dòng này, để nhờ ơn Chúa Thánh Thần và sự phù trợ của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Đồng Công Vô Nhiễm, con có thể đạt tới đức Ái trọn hảo trong việc phụng sự Chúa và Giáo hội Chúa. Amen.

Tại …, ngày … tháng … năm …

Ký tên


[1] (x. GL 656,3)
[2](x. GL 653,2)
[3](x. GL 656,1)
[4](x. GL 649,2)
[5] (x. GL 573,2)
[6](x. GL 654)
[7](x. GL 657,2)
[8](x. GL 657,3)