THÔNG BÁO TIN BUỒN

Kính thưa Quý Cha, Quý Tu Sĩ và Quý Anh Chị GĐTHĐC, Trong niềm tin tưởng và phó thác vào lòng Chúa Thương Xót và lòng Từ Bi của Mẹ Đồng Công. Ban...

THÔNG BÁO TIN BUỒN

Kính thưa Quý Cha, Quý Tu Sĩ và Quý Anh Chị GĐTHĐC, Trong niềm tin tưởng và phó thác vào lòng Chúa Thương Xót và lòng Từ Bi của Mẹ Đồng Công. Ban...