JPII and Rosary 2

 1. Làm dấu Thánh Giá: Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

 

 1. Đọc Kinh Tin Kính: “Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.
  Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh; chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết sống lại; lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.”

 

 1. Đọc Kinh Lạy Cha: “Lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.”

 

 1. Đọc 3 Kinh Kính Mừng: “Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.”

 

 1. Đọc Kinh Sáng Danh: “Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.”

 

 

MẦU NHIỆM MÙA VUI: (Ngày Thứ Hai và Suốt Mùa Giáng Sinh)

 

 1. Mầu Nhiệm Thứ Nhất Mùa Vui: Thứ nhất thì ngắm“Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.”
 • Đọc 1 Kinh Lạy Cha
 • Đọc 10 Kinh Kính Mừng
 • Đọc 1 Kinh Sáng Danh
 • Đọc Câu Than Fatima: “Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.”

 

 1. Mầu Nhiệm Thứ Hai Mùa Vui: Thứ Hai thì ngắm“Đức Bà đi viếng bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.”
 • Đọc 1 Kinh Lạy Cha
 • Đọc 10 Kinh Kính Mừng
 • Đọc 1 Kinh Sáng Danh
 • Đọc Câu Than Fatima: “Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.”

 

 1. Mầu Nhiệm Thứ Ba Mùa Vui: Thứ Ba thì ngắm“Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.”
 • Đọc 1 Kinh Lạy Cha
 • Đọc 10 Kinh Kính Mừng
 • Đọc 1 Kinh Sáng Danh
 • Đọc Câu Than Fatima: “Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.”

 

 1. Mầu Nhiệm Thứ Tư Mùa Vui: Thứ bốn thì ngắm“Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.”
 • Đọc 1 Kinh Lạy Cha
 • Đọc 10 Kinh Kính Mừng
 • Đọc 1 Kinh Sáng Danh
 • Đọc Câu Than Fatima: “Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.”

 

 1. Mầu Nhiệm Thứ Năm Mùa Vui: Thứ Năm thì ngắm“Đức Bà tìm Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.”
 • Đọc 1 Kinh Lạy Cha
 • Đọc 10 Kinh Kính Mừng
 • Đọc 1 Kinh Sáng Danh
 • Đọc Câu Than Fatima: “Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.”

 

Kinh Lạy Nữ Vương: “Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. Chúng con, con cháu E-và, ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà. Chúng con ở nơi khóc lóc, than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.”

 

Kinh Trông Cậy: “Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng. Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.”

 

Các Câu Than:

 

 • Xướng: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
  Đáp: Thương xót chúng con.
 • Xướng: Lạy Trái Tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
  Đáp: Cầu cho chúng con.
 • Xướng: Lạy ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
  Đáp: Cầu cho chúng con.
 • Xướng: Lạy các Thánh Tử Đạo Nước Việt Nam.
  Đáp: Cầu cho chúng con.
 • Xướng: Nữ Vương ban sự bằng an.
  Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Làm dấu Thánh Giá. Kết Thúc Việc Lần Chuỗi Mân Côi Kính Đức Mẹ.

 

 

 

MẦU NHIỆM MÙA THƯƠNG: (Ngày Thứ Ba, Thứ Sáu và Suốt Mùa Chay)

 

 1. Mầu Nhiệm Thứ Nhất Mùa Thương: Thứ nhất thì ngắm“Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.”
 • Đọc 1 Kinh Lạy Cha
 • Đọc 10 Kinh Kính Mừng
 • Đọc 1 Kinh Sáng Danh
 • Đọc Câu Than Fatima

 

 1. Mầu Nhiệm Thứ Hai Mùa Thương: Thứ Hai thì ngắm“Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.”
 • Đọc 1 Kinh Lạy Cha
 • Đọc 10 Kinh Kính Mừng
 • Đọc 1 Kinh Sáng Danh
 • Đọc Câu Than Fatima

 

 1. Mầu Nhiệm Thứ Ba Mùa Thương: Thứ Ba thì ngắm“Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.”
 • Đọc 1 Kinh Lạy Cha
 • Đọc 10 Kinh Kính Mừng
 • Đọc 1 Kinh Sáng Danh
 • Đọc Câu Than Fatima

 

 1. Mầu Nhiệm Thứ Tư Mùa Thương: Thứ bốn thì ngắm“Đức Chúa Giêsu vác thánh giá. Ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa.”
 • Đọc 1 Kinh Lạy Cha
 • Đọc 10 Kinh Kính Mừng
 • Đọc 1 Kinh Sáng Danh
 • Đọc Câu Than Fatima

 

 1. Mầu Nhiệm Thứ Năm Mùa Thương: Thứ Năm thì ngắm“Đức Chúa Giêsu chịu chết trên thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đanh tính xác thịt vào thánh giá Chúa.”
 • Đọc 1 Kinh Lạy Cha
 • Đọc 10 Kinh Kính Mừng
 • Đọc 1 Kinh Sáng Danh
 • Đọc Câu Than Fatima

 

Kinh Lạy Nữ Vương: “Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. Chúng con, con cháu E-và, ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà. Chúng con ở nơi khóc lóc, than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.”

 

Kinh Trông Cậy: “Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng. Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.”

 

Các Câu Than:

 

 • Xướng: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
  Đáp: Thương xót chúng con.
 • Xướng: Lạy Trái Tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
  Đáp: Cầu cho chúng con.
 • Xướng: Lạy ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
  Đáp: Cầu cho chúng con.
 • Xướng: Lạy các Thánh Tử Đạo Nước Việt Nam.
  Đáp: Cầu cho chúng con.
 • Xướng: Nữ Vương ban sự bằng an.
  Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Làm dấu Thánh Giá. Kết Thúc Việc Lần Chuỗi Mân Côi Kính Đức Mẹ.

 

 

MẦU NHIỆM MÙA SÁNG: (Ngày Thứ Năm)

 

 1. Mầu Nhiệm Thứ Nhất Mùa Sáng: Thứ nhất thì ngắm“Đức Chúa Giêsu chịu Phép Rửa tại sông Gio-đan. Ta hãy xin cho được sống đẹp lòng Đức Chúa Trời.”
 • Đọc 1 Kinh Lạy Cha
 • Đọc 10 Kinh Kính Mừng
 • Đọc 1 Kinh Sáng Danh
 • Đọc Câu Than Fatima

 

 1. Mầu Nhiệm Thứ Hai Mùa Sáng: Thứ Hai thì ngắm“Đức Chúa Giêsu làm phép lạ hóa nước thành rượu tại Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Đức Chúa Trời.”
 • Đọc 1 Kinh Lạy Cha
 • Đọc 10 Kinh Kính Mừng
 • Đọc 1 Kinh Sáng Danh
 • Đọc Câu Than Fatima

 

 1. Mầu Nhiệm Thứ Ba Mùa Sáng: Thứ Ba thì ngắm“Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và ơn thống hối. Ta hãy xin cho được ơn cải sửa tâm hồn.”
 • Đọc 1 Kinh Lạy Cha
 • Đọc 10 Kinh Kính Mừng
 • Đọc 1 Kinh Sáng Danh
 • Đọc Câu Than Fatima

 

 1. Mầu Nhiệm Thứ Tư Mùa Sáng: Thứ bốn thì ngắm“Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor. Ta hãy xin cho được luôn lắng nghe Lời Người.”
 • Đọc 1 Kinh Lạy Cha
 • Đọc 10 Kinh Kính Mừng
 • Đọc 1 Kinh Sáng Danh
 • Đọc Câu Than Fatima

 

 1. Mầu Nhiệm Thứ Năm Mùa Sáng: Thứ Năm thì ngắm“Đức Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể. Ta hãy xin cho được siêng năng rước Mình Máu Thánh Người.”
 • Đọc 1 Kinh Lạy Cha
 • Đọc 10 Kinh Kính Mừng
 • Đọc 1 Kinh Sáng Danh
 • Đọc Câu Than Fatima

 

Kinh Lạy Nữ Vương: “Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. Chúng con, con cháu E-và, ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà. Chúng con ở nơi khóc lóc, than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.”

 

Kinh Trông Cậy: “Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng. Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.”

 

Các Câu Than:

 

 • Xướng: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
  Đáp: Thương xót chúng con.
 • Xướng: Lạy Trái Tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
  Đáp: Cầu cho chúng con.
 • Xướng: Lạy ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
  Đáp: Cầu cho chúng con.
 • Xướng: Lạy các Thánh Tử Đạo Nước Việt Nam.
  Đáp: Cầu cho chúng con.
 • Xướng: Nữ Vương ban sự bằng an.
  Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Làm dấu Thánh Giá. Kết Thúc Việc Lần Chuỗi Mân Côi Kính Đức Mẹ.

 

 

MẦU NHIỆM MÙA MỪNG: (Ngày Thứ Tư, Chúa Nhật, và Mùa Phục Sinh)

 

 1. Mầu Nhiệm Thứ Nhất Mùa Mừng: Thứ nhất thì ngắm“Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.”
 • Đọc 1 Kinh Lạy Cha
 • Đọc 10 Kinh Kính Mừng
 • Đọc 1 Kinh Sáng Danh
 • Đọc Câu Than Fatima

 

 1. Mầu Nhiệm Thứ Hai Mùa Mừng: Thứ Hai thì ngắm“Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.”
 • Đọc 1 Kinh Lạy Cha
 • Đọc 10 Kinh Kính Mừng
 • Đọc 1 Kinh Sáng Danh
 • Đọc Câu Than Fatima

 

 1. Mầu Nhiệm Thứ Ba Mùa Mừng: Thứ Ba thì ngắm“Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.”
 • Đọc 1 Kinh Lạy Cha
 • Đọc 10 Kinh Kính Mừng
 • Đọc 1 Kinh Sáng Danh
 • Đọc Câu Than Fatima

 

 1. Mầu Nhiệm Thứ Tư Mùa Mừng: Thứ bốn thì ngắm“Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.”
 • Đọc 1 Kinh Lạy Cha
 • Đọc 10 Kinh Kính Mừng
 • Đọc 1 Kinh Sáng Danh
 • Đọc Câu Than Fatima

 

 1. Mầu Nhiệm Thứ Năm Mùa Mừng: Thứ Năm thì ngắm“Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.”
 • Đọc 1 Kinh Lạy Cha
 • Đọc 10 Kinh Kính Mừng
 • Đọc 1 Kinh Sáng Danh
 • Đọc Câu Than Fatima

 

Kinh Lạy Nữ Vương: “Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. Chúng con, con cháu E-và, ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà. Chúng con ở nơi khóc lóc, than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.”

 

Kinh Trông Cậy: “Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng. Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.”

 

Các Câu Than:

 

 • Xướng: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
  Đáp: Thương xót chúng con.
 • Xướng: Lạy Trái Tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
  Đáp: Cầu cho chúng con.
 • Xướng: Lạy ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
  Đáp: Cầu cho chúng con.
 • Xướng: Lạy các Thánh Tử Đạo Nước Việt Nam.
  Đáp: Cầu cho chúng con.
 • Xướng: Nữ Vương ban sự bằng an.
  Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Làm dấu Thánh Giá. Kết Thúc Việc Lần Chuỗi Mân Côi Kính Đức Mẹ.