LIFE-POPE/BREASTFEEDING

-†-

1. Nền tảng của Nhiệm Tích Thánh Tẩy trong Thánh Kinh

* Chúa Kitô phán với ông Nicodemô: “Thật Tôi bảo thật cho ông hay: Nếu ai không tái sinh bởi Nước và Thánh Linh, sẽ không được vào Nước Thiên Chúa” (Jn 3:5).

* Lệnh Chúa truyền cho các Tông Đồ: “Các con hãy đi thâu nạp các môn đệ từ khắp muôn dân, thanh tẩy họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần” (Mt 28:19).

2. Ngày thành lập Nhiệm Tích Thánh Tẩy

Ngày thành lập Nhiệm Tích Thánh Tẩy có nhiều ý kiến khác nhau:

1. Tại sông Jordan lúc Chúa Kitô chịu Phép Rửa Sám Hối bởi Gioan Tẩy Giả.
2. Lúc Chúa phán với ông Nicodemô khi ông đến gặp Chúa ban đêm.
3. Lúc Chúa truyền cho các Tông Đồ trước khi về Trời.
4. Theo Thánh Bonaventura: Chúa lập “Chất thể” Nhiệm Tích Thánh Tẩy lúc Chúa chịu Phép Rửa, Chúa lập “Mô thể” lúc Chúa truyền lệnh cho các Tông Đồ.

3. Lịch sử nghi thức Nhiệm Tích Thánh Tẩy

Nghi thức cử hành Nhiệm Tích Thánh Tẩy được diễn tiến qua các thời đại bằng 3 cách thức sau đây:

1. Dìm thụ nhân xuống nước 3 lần với 3 câu hỏi và 3 lời thưa.
2. Dội nước 3 lần trên đầu thụ nhân.
3. Dội nước 3 lần trên trán thụ nhân.

Vừa dội vừa đọc lời mô thức như Giáo Hội đang thực hành ngày nay.

4. Những hiệu quả của Nhiệm Tích Thánh Tẩy

1. Phụng Vụ Nhiệm Tích giúp chúng ta hiểu biết hiệu quả của Nhiệm Tích Thánh Tẩy:

* Được thanh tẩy hết mọi tội lỗi (tội nguyên tổ, tội riêng, các hình phạt do tội lỗi).

* Được tái sinh nhờ đồng hóa với Chúa Kitô, trong mầu nhiệm Vượt Qua (Sự Chết và Phục Sinh) của Chúa Kitô.

2. Nhiệm Tích Thánh Tẩy do Chúa Kitô thiết lập và truyền cho Giáo Hội thực hiện để thông ban cho mọi thụ nhân, được ơn tái sinh trở nên con cái Chúa và Giáo Hội, nhờ Nước và Thánh Thần.

5. Nhiệm Tích Thánh Tẩy cần thiết để được Ơn Cứu Độ

Nhiệm Tích Thánh Tẩy rất cần thiết để được Ơn Cứu Độ:

* Chúa Kitô đã quả quyết: “Ai không tái sinh bởi Nước và Thánh Thánh thì không được vào Nước Thiên Chúa” (Jn 3:5).

* Công Đồng Tridentinô xác quyết: “Nếu ai nói Nhiệm Tích Thánh Tẩy không cần cho phần rỗi linh hồn thì bị vạ tuyệt thông” (Trid Sess VII Can. 5).

6. Có thể lãnh Nhiệm Tích Thánh Tẩy bằng ba cách sau

* Thánh Tẩy bằng Nước (Chịu Phép Rửa).
* Thánh Tẩy bằng Máu (Chịu Tử Đạo).
* Thánh Tẩy bằng Lửa (Lòng Khao Khát).

7. Ơn Thiên Triệu của Nhiệm Tích Thánh Tẩy

* Ơn gọi làm người: Ơn chung của mọi người, được tạo dựng giống hình ảnh Chúa.

* Ơn gọi làm con Chúa: Nhờ Nhiệm Tích Thánh Tẩy, chúng ta được tái sinh làm con cái Thiên Chúa.

* Ơn gọi nên Thánh: Được tuyển chọn nên giống Thiên Chúa: “Các con hãy nên Thánh như Cha các con trên trời là Đấng Thánh” (Mt 5:48).

8. Dấu hiệu của Nhiệm Tích Thánh Tẩy

Dấu hiệu khả giác của Nhiệm Tích Thánh Tẩy:

+ Chất thể: Nước thiên nhiên đổ trên đầu thụ nhân. Nước mô tả sự tiêu diệt, thanh tẩy và tái sinh trong Chúa Kitô, để được trở nên con cái Chúa.

+ Mô thể: Lời đọc khi thanh tẩy. Chỉ sự tuyên xưng Đức Tin vào Chúa Ba Ngôi và tự hiến dâng lên Chúa Ba Ngôi: Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần.

9. Thừa tác viên cử hành nghi lễ Thánh Tẩy trọng thể

Chỉ có Linh Mục và Phó Tế được quyền cử hành Nhiệm Tích Thánh Tẩy trọng thể. Theo luật buộc phải cử hành tại Thánh Đường, trừ trường hợp đặc biệt lắm mới ở nơi khác xứng đáng. Trẻ em: Cha mẹ hay người đỡ đầu đồng ý. Người lớn: Phải muốn, học hiểu giáo lý, sống Đạo trước đã.

10. Thừa tác viên cử hành nghi lễ Thánh Tẩy đơn giản

Bất cứ ai cũng được cử hành nghi lễ Thánh Tẩy cho người lớn hay trẻ em, ở bất cứ ở nơi nào, miễn là có đủ điều kiện và khẩn thiết.

-†-

phung-vu-nhiem-tich_crucify