Tinmung (1)

Tinmung (2)

Tinmung (3)

Tinmung (4)

Tinmung (5)

Tinmung (6)

Tinmung (7)

Tinmung (8)

Tinmung (9)

Tinmung (10)

Tinmung (11)

Lm: Anrê Maria Đỗ Linh Sáng C.M.C, chủ tế Thánh Lễ

Tinmung (12)

Tinmung (13)

Tinmung (14)

Tinmung (15)

Tinmung (16)

Tinmung (17)

Tinmung (18)

Tinmung (19)

Lm: Bônaventura Maria Trần Tuấn Cường C.M.C, chia sẻ với cộng đoàn trong Thánh Lễ

Tinmung (20)

Tinmung (21)

Tinmung (22)

Tinmung (23)

Nghi thức tuyên lại lời khấn của lớp Khấn II

Tinmung (24)

Tinmung (25)

Tinmung (26)

Tinmung (27)

Tinmung (28)

Tinmung (29)

Tinmung (30)

Tinmung (31)

Tinmung (32)

Tinmung (33)

Tinmung (34)

Tinmung (35)

Tinmung (36)

Tinmung (37)

Tinmung (38)

Tinmung (39)
Thầy: Đaminh Maria Đinh Chí Đệ C.M.C, đại diện lớp Khấn II cám ơn cộng đoàn

Tinmung (40)

Tinmung (41)

Tinmung (42)

Tinmung (43)