MAX_0022
MAX_0007
MAX_0005
MAX_0009
DJI_0143
DJI_0144
DJI_0142
MAX_0015
MAX_0017
MAX_0016
default
MAX_0024
MAX_0023
MAX_0030
DJI_0162
MAX_0022 MAX_0007 MAX_0005 MAX_0009 DJI_0143 DJI_0144 DJI_0142 MAX_0015 MAX_0017 MAX_0016 default MAX_0024 MAX_0023 MAX_0030 DJI_0162

Credits: Nhóm Drone/Flycam Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc