Chúc Mừng Tân Phó Tế Tôma-Thiện Maria Nguyễn Đức Học, CMC

và Tân Phó Tế Phanxicô Salêsiô Maria Phạm Thuận Tự, CMC

Đã được Đức Cha Đaminh Mai Thanh Lương, nguyên Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Orange, CA phong chức Phó Tế tại Đền Thánh Khiết Tâm Đức Mẹ, Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ, ngày 14 tháng 01 năm 2017.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES