Trong khi cử hành thánh lễ, Đức Cha thường có những 2 loại mũ và khi thì đổi cái này, lúc thì đổi cái kia, có khi không thay đổi cái nào. Xin hỏi vì sao vậy? Và những loại mũ đó tượng trưng cho điều gì của các Ngài? (C.H.)

C.H. mến,

Mũ gầu (mũ lớn đội ở ngoài) và gậy của Đức Cha là những biểu tượng quyền bính dành cho Đức Cha là những vị nối tiếp các tông đồ chăn dắt đoàn chiên Chúa. Mũ tròn đỏ đội trên đỉnh đầu có ý tỏ lòng tôn kính chỗ Ngài được xức dầu khi thụ phong Giám Mục. Trong Thánh Lễ, lúc rước đầu lễ, khi công bố Lời Chúa, và khi ban phép lành cuối lễ, Đức Cha đội mũ và cầm gậy nói lên quyền chăn dắt và giảng dạy của ngài; lúc cử hành phụng vụ Thánh Thể, ngài bỏ xuống cả hai loại mũ (mũ gầu và mũ giám mục mầu đỏ) là để tỏ lòng tôn kính Chúa Giêsu Thánh Thể, là Chúa của các tông đồ.

Thân mến trong Chúa Kitô,

Cha Minh Trân, CMC