Chúc Mừng
Cha Tôma-Aquinô Maria NGUYỄN HUY CHÂU, CMC
Cha Đaminh Maria NGUYỄN HOAN LƯƠNG, CMC
Cha Gioan Thánh Giá Maria TRẦN TRUNG THÀNH, CMC
Nhân dịp kỷ niệm Ngân Khánh Khấn Dòng 1992-2017
Chúc ba Cha tràn đầy niềm vui và hồng ân của Thiên Chúa