Thánh Lễ Khấn Lại của Thầy Simon M. Nguyễn Ngọc Doanh, CRM

&

Khấn Lần Đầu của hai Thầy:

Bênađô M. Nguyễn Hữu Quý, CRM

Antôn Pađua M. Phạm Thiên Ân Joseph, CRM

2/06/2018


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/wp-content/plugins/ultimate-responsive-image-slider/layout.php on line 15

Thánh Lễ Khấn Lại và Tuyên Khấn Lần Đầu 2018