Mừng Kỷ Niệm Kim Cương 65 Linh Mục của Linh Mục Giuse Đỗ Bá Ái.
IMG_6380IMG_6380IMG_6388

IMG_6391IMG_6391