Tạ Ơn Chúa và Đức Mẹ đã ban cho Dòng Đồng Công được thêm 21 anh em tuyên khấn 3 lời khuyên Phúc Âm – Khiết Tịnh, Thanh Bần, và Vâng Phục – tại Nhà Mẹ ở Thủ Đức hôm Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời vừa qua. Cầu chúc quí anh mãi mãi trung thành với lời khấn thánh.

Tiên Khấn 01 Tiên Khấn 02 Tiên Khấn 03 Tiên Khấn 04 Tiên Khấn 05 Tiên Khấn 06 Tiên Khấn 07 Tiên Khấn 08 Tiên Khấn 09 Tiên Khấn 10 Tiên Khấn 11 Tiên Khấn 12 Tiên Khấn 13 Tiên Khấn 14 Tiên Khấn 15 Tiên Khấn 16 Tiên Khấn 17 Tiên Khấn 18