Tưởng Ban:
Lm. Philiphê Nêri M.
Đỗ Thanh Cao, CRM
Phó Nội Vụ:
Lm. Phanxicô Xaviê M.
Đỗ Cao Tùng, CRM
Phó Ngoại Vụ:
Lm. Timôthêô M.
Trần Việt Thắng, CRM
Thư Ký:
Lm. Phanxicô Assisiô M.
Trần Hưng Long, CRM
Thủ Quỹ:
Lm. Polycarpô M.
Nguyễn Đức Thuần, CRM