Deprecated: Function create_function() is deprecated in /var/www/wp-content/plugins/wowslider/wowslider.php on line 32

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /var/www/wp-content/themes/benevolence-child/inc/widgets/widget-causes.php on line 11

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /var/www/wp-content/themes/benevolence-child/inc/widgets/widget-docs.php on line 11

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /var/www/wp-content/themes/benevolence-child/inc/widgets/widget-sermons.php on line 11

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /var/www/wp-content/themes/benevolence-child/inc/widgets/widget-events.php on line 11

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /var/www/wp-content/themes/benevolence-child/inc/widgets/widget-ministries.php on line 11

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /var/www/wp-content/themes/benevolence-child/inc/widgets/widget-address.php on line 11

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /var/www/wp-content/themes/benevolence-child/inc/widgets/widget-posts.php on line 11

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /var/www/wp-content/themes/benevolence-child/inc/widgets/widget-social.php on line 12
Ban Tổ Chức Ngày Thánh Mẫu 2022 – TỈNH DÒNG ĐỒNG CÔNG HOA KỲ
Tưởng Ban:
Lm. Philiphê Nêri M.
Đỗ Thanh Cao, CRM
Phó Nội Vụ:
Lm. Phanxicô Xaviê M.
Đỗ Cao Tùng, CRM
Phó Ngoại Vụ:
Lm. Timôthêô M.
Trần Việt Thắng, CRM
Thư Ký:
Lm. Phanxicô Assisiô M.
Trần Hưng Long, CRM
Thủ Quỹ:
Lm. Polycarpô M.
Nguyễn Đức Thuần, CRM